logo
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Adres: Pauliny, ul. Kasztanowa 4, 86-022 Dobrcz; Telefon: (52) 376 42 20; FAX: (52) 376 42 20
Dzisiaj jest: 24 marca 2019r.

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU


Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
zaprasza do wzięcia udziału w

V EDYCJI KONKURSU PSZCZELARZ ROKUKliknij tutaj, żeby pobrać formularz zgłoszeniowy cz.1

Kliknij tutuj, żeby pobrać formularz zgłoszeniowy cz.2

Kliknij tutuj, żeby pobrać formularz zgłoszeniowy cz.3


REGULAMIN

 

Ogólnopolskiego Konkursu

„PSZCZELARZ ROKU”

V edycja

§ 1

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. Adres Organizatora:

Pauliny, ul. Kasztanowa 4, 86-022 Dobrcz,

biuro: ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz,

tel. 0-52 376 42 20, kom. 602 458 344, e-mail: pszczelarzroku@feeirow.pl, http://www.feeirow.pl

§ 2

Patroni i Partnerzy Konkursu

 1. Patronami honorowymi Konkursu są:

-       Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

-       Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

 1. Partnerem Konkursu jest Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
 2. Patronat Medialny sprawuje miesięcznik „Pszczelarz Polski” i miesięcznik „Pszczelarstwo”.

§ 3

Cele Konkursu

 1. Upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie polskim oraz promowanie dobrych praktyk pszczelarskich.
 2. Promowanie pszczelarstwa i promocja polskich miodów pszczelich.
 3. Integrowanie środowiska hodowców pszczół.
 4. Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczelarstwa dla bioróżnorodności.
 5. Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności dla rozwoju pszczelarstwa.
 6. Wyłonienie najlepszych producentów miodu pszczelego za rok 2019.
 7. Upowszechnianie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - CSR -  Corporate Social Responsibility.

§ 4

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski.
 2. Terminarz V edycji Konkursu:

-         wysyłanie pism z ankietami do organizacji zrzeszających pszczelarzy z informacją o Konkursie i możliwości zgłaszania kandydatów do Konkursu – luty 2019

-         przyjmowanie zgłoszeń wraz z ankietą – do 31 maja 2019

-         przyjmowanie próbek miodów do 06 września 2019

-         analiza i badanie prób miodu – 09 – 20 września 2019

-         rozstrzygnięcie Konkursu, opracowanie Wydawnictwa, przygotowanie Konferencji połączonej z Galą Konkursu – wrzesień - październik 2019

-         Konferencja i ogłoszenie wyników Konkursu – przełom września/października 2019

§ 5

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs kierowany jest do pszczelarzy z terenu całej Polski.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być pszczelarze: osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie.
 3. Kandydatów do Konkursu zgłaszają regionalne związki pszczelarskie i organizacje pszczelarzy.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Do udziału w konkursie można zgłosić miód pszczeli z sezonu 2019 w czterech kategoriach:

1. miód pszczeli wielokwiatowy,

2. miód pszczeli odmianowy ze wskazaniem przez pszczelarza odmiany miodu,

3. miód spadziowy lub nektarowo-spadziowy,

4. miód sekcyjny.

 1. Każdy pszczelarz może zgłosić jeden produkt w 2 z 4 kategorii, które zostały szczegółowo opisane w § 5 pkt. 5.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Ankiety Zgłoszeniowej, którą można pobrać na stronie www.feeirow.pl/pszczelarzroku (w zakładce V edycja Ogólnopolskiego Konkursu) jak również na stronie Polskiego Związku Pszczelarskiego http://pzp.biz.pl, oraz dostarczenie próbek produktów pod adres biura organizatora: Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz.
 3. Z każdego zgłoszonego produktu (z wyjątkiem miodu sekcyjnego) należy dostarczyć po 2 próbki po 200 g miodu każda, w opakowaniu szklanym (słoik o pojemności około 210 ml z zakrętką metalowa), włożonym do woreczka foliowego i zapakowanym tak, aby nie zbił się podczas transportu.
 4. Miód sekcyjny – do oceny należy dostarczyć przynajmniej dwie sekcje o powierzchni min. 50 cm3 każda, zabezpieczone przed zdeformowaniem i wyciekiem miodu.
 5. Zgłoszenia wraz z ankietą należy nadsyłać w terminie do 31 maja 2019 r.
 6. Próbki miodu należy nadesłać do 06 września 2019
 7. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną po terminie określonym w § 4 pkt. 10 i 11, nie będą mogły brać udziału w konkursie.

§ 6

Kryteria oceny

 1. Nad oceną produktów konkursowych będą czuwała Kapituła Konkursu.
 2. Kapitułę stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych, Partnerów Konkursu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego).
 3. W trakcie oceny Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę:
  1. ocenę miodu:

- parametry fizyko-chemiczne miodu – próbki, które nie spełniają Polskich Norm dla miodu pszczelego, nie będą mogły być poddane dalszej ocenie – maksymalnie 20 punktów,

-  smak miodu, zapach, konsystencję, barwę i sposób krystalizacji – maksymalnie 20 punktów.

 1. informacje zawarte w nadesłanych ankietach i materiałach - maksymalnie 60 punktów.
  1. 4. Ocena miodu przeprowadzona będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 października 2003 roku „W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu”.

§ 7

Nagrody w konkursie

 1. Dla uczestników konkursu przewidziane są dyplomy za pierwsze miejsce i 2 wyróżnienia w każdej z kategorii wymienionych w 5 pkt. 5 oraz Grand Prix Konkursu.
 2. Zdobywcy pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymują tytuł PSZCZELARZ ROKU 2019. W przypadku, gdy jeden uczestnik zdobędzie pierwsze miejsce w dwu kategoriach – tytuł PSZCZELARZ ROKU 2019 otrzyma wyróżniony uczestnik o najwyższej liczbie punktów (w kategorii, w której zdobywca pierwszego miejsca zdobył mniej punktów).
 3. Zdobywcy pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymują tytuł PSZCZELARZ ROKU 2019. Tytuł PSZCZELARZ ROKU 2019 można otrzymać tylko w jednej kategorii. W przypadku, gdy jeden uczestnik zdobędzie pierwsze miejsce w dwu kategoriach – tytuł PSZCZELARZ ROKU 2019 otrzyma wyróżniony uczestnik o najwyższej liczbie punktów (w kategorii, w której zdobywca pierwszego miejsca zdobył mniej punktów).
 4. Zdobywcy tytułu PSZCZELARZ ROKU mogą ponownie wziąć udział w Konkursie po upływie 5 lat.
 5. Zdobywca największej liczby punktów zdobywa Grand Prix Konkursu.
 6. Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz w miesięcznikach „Pszczelarz Polski” i „Pszczelarstwo”.

§ 8

Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do miodu nadesłanego na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego próbki miodu przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.

Nadesłane próbki miodów nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu kapituły, który stanowi wyraz obiektywnej (badania laboratoryjne) i subiektywnej (ocena organoleptyczna) oceny prac przez członków jury.

Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres biura organizatora: jest Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz, www.feeirow.pl/pszczelarzroku Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

§ 10

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą przy ul. Kasztanowej 4 w Paulinach (86-022 Dobrcz), NIP 554 28 51 702, REGON 340567249, KRS 0000323052 (dalej „Administrator”).

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 2. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@feeirow.pl;

b. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są w celu organizacji konkursu.
 3. Dane uczestnika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:

a. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

b. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;

c. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

 1. Odbiorcami danych osobowych uczestnika mogą być:

a. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;

b. Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;

c. Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;

d. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;

e. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

 1. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku uczestnik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.
 2. Dane osobowe uczestnik będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:

a. okres trwania konkursu;

b. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Uczestnikiem;

c. okres utrzymywania komunikacji z Uczestnikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Uczestnikowi wszelkich żądanych informacji;

d. okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Uczestnika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;

e. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Dane osobowe Uczestnika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.

10.  Uczestnik ma prawo do:

a. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;

b. otrzymania kopii przetwarzanych danych;

c. uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

11.  Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Uczestnik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

12.  Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b. Uczestnik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c. Uczestnik wnosi sprzeciw;

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

13.  Uczestnik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a. gdy Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy Uczestnik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

14.  Uczestnik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Uczestnik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

15.  Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

16.  Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

17.  Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 11

Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w materiałach promocyjnych.